Državna štipendija

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujete in izhajate iz socialno šibkejših družin. Namenjena je kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Do državne štipendije ste upravičeni tisti študentje, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 668,35 €.

 

 

Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne štipendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

 

 

Višina državne štipendije za nove štipendiste:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v € Osnovna višina v €
1. do 313,37 194,56
2. od 313,38 do 376,05 163,84
3. od 376,06 do 438,72 133,23
4. od 438,73 do 553,63 102,40
5. od 553,64 do 668,53 71,68

 

 

 

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:

  • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 81,92 €‒ bodite pozorni na to, da pogodbo o začasnem prebivališču prijavite najkasneje s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za državno štipendijo. Če torej vlogo vložite septembra, morate imeti začasno prebivališče urejeno najkasneje s 1. oktobrom;
  • dodatek za uspeh,
Razred Povprečna ocena študenta Višina dodatka za uspeh v €
1. od vključno 8,00 do vključno 8,25 17,408
2. od vključno 8,25 do vključno 8,50 22,528
3. od vključno 8,50 do vključno 9,00 30,72
4. nad 9,00 40,96

 

 

  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini51,20 €.

 

 

 

Kako do državne štipendije?

Če boste za štipendijo zaprosili prvo leto, morate vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente, ki jo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izpolniti in jo oddati na pristojni center za socialno delo osebno ali po pošti kadarkoli med študijskim letom. Z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate tudi poenostavljeno elektronsko vlogo (prek portala E-uprava). Vlogi priložite potrdilo o vpisu ter dokazilo o študijskem uspehu (izpis vseh opravljenih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem letu), če je treba, pa tudi potrdilo o začasnem prebivališču v kraju izobraževanja.

 

 

Prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije že s 1. oktobrom.

 

 

S študijskim letom 2019/20 je prišlo na področju štipendiranja tudi do nekaj sprememb. Zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) štipendistom ni treba več oddajati vlog za pridobitev štipendije vsako leto. Vlogo je sedaj treba oddati le prvo leto, nato pa se bo pravica vsako leto podaljševala po uradni dolžnosti. Če uveljavljate dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je treba dokazila (npr. kopija indeksa ocen) še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

 

 

POMEMBNO! Ko prehajate iz 1. stopnje na 2. stopnjo, morate vlogo oddati na novo, saj gre v tem primeru za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije.

 

 

Državna štipendija vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, in sicer na transakcijski račun štipendista, odprtega v Republiki Sloveniji.

 

 

SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) določa dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete državne štipendije.

 

  • Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v študijskem letu 2020/21 miruje.
  • Štipendistom se zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju (Center za socialno delo) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo.

 

 

 

Več informacij o državni štipendiji:

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS