Kadrovska štipendija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ali regionalna razvojna agencija sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ti pa dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje študentom, ki izpolnjujete splošne pogoje za pridobitev štipendije. Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si lahko podjetja prek dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že med šolanjem. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

 

 

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred, kot je navedeno v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (100 €). V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne plače v Sloveniji, se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine.

 

 

Če se odločite za kadrovsko štipendiranje, ste se po zaključenem izobraževanju obvezani zaposliti pri delodajalcu za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendiranje. Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju, zato bodite še posebej pozorni na vsebino pogodbe.

 

 

 

Kako do kadrovske štipendije za nove štipendiste?

 

Javni sklad RS oziroma regionalna razvojna agencija objavita javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za naslednje šolsko ali študijsko leto do konca februarja.

 

 

Razpis lahko spremljate in se nanj prijavite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ali regionalne razvojne agencije, ki podeljuje kadrovske štipendije v vaši regiji.

 

 

SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21: Tudi na področju kadrovskih štipendij je zaradi epidemije koronavirusa prišlo do nekaj sprememb. Tako so tudi na področju kadrovskega štipendiranja veljavni ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne in Zoisove štipendije. Poleg tega pa se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka študijskega leta 2020/21:

  • delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
  • delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja, vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);
  • delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19;
  • če enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni treba vračati;
  • delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS