Kaj na področju štipendij prinaša 1. januar?

S 1. januarjem 2014 se začne uporabljati novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Zakon bo veljal samo za tiste dijake in študente, ki boste na posameznem izobraževalnem programu za štipendijo prvič zaprosili, oziroma jo pridobili, po 1. 1. 2014. Tisti študenti in polnoletni dijaki, ki ste štipendijo za posamezni izobraževalni programi prejemali že pred 1. 1. 2014, jo do konca izobraževalnega programa prejemate v skladu s »starim« Zakonom o štipendiranju (ZŠtip).

Trenutno je v okviru novega štipendijskega zakona pomembna predvsem državna štipendija, saj lahko že z decembrom zanjo (po novih pogojih) zaprosite tisti, ki je do sedaj niste prejemali. Ponovno lahko za državno štipendijo zaprosite tudi mladoletni dijaki.
Ker novi zakon prinaša mnogo sprememb in se ti najbrž porajajo mnoga vprašanja, ti v nadaljevanju na nekatere izmed njih nudimo tudi odgovore.

 

Do kdaj moram zaprositi za  državno štipendijo?

Za državno štipendijo lahko zaprosiš kadarkoli tekom študijskega oziroma šolskega leta, vendar če želiš štipendijo prejeti tudi za januar, moraš vlogo oddati najkasneje do konca decembra. Štipendija se namreč vedno dodeljuje z naslednjim mesecem od oddaje vloge.

 

Kje in kako si uredim državno štipendijo?

Študenti in polnoletni dijaki: izpolniti morate Vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente in jo skupaj z zahtevanimi prilogami oddati na pristojni center za socialno delo osebno ali po pošti.

Mladoletni dijaki: za mladoletne dijake  vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki. Le-ti morajo izpolniti enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolniti je potrebno celoten obrazec s prilogo državna štipendija, k vlogi je potrebno priložiti zadnje spričevalo ter potrdilo o vpisu. Vlogo se lahko na center za socialno delo odda pisno ali po pošti.

 

Kakšni so pogoji za pridobitev državne štipendije, če je do sedaj še nisem prejemal, vendar bom zaprosil zanjo v skladu z novim zakonom?

Obstajajo splošni pogoji, ki veljajo za pridobitev katerekoli štipendije, poleg njih pa še posebni pogoji za pridobitev posamezne vrste štipendije.

 

Splošni pogoji: štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju   pridobite  upravičenci, ki ste bili pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipendije ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:
– v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
– poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

 

Dodatni pogoj za pridobitev državne štipendije: do državne štipendije ste upravičeni tisti študenti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, v preteklem koledarskem letu ni presegel 53% neto povprečne plače. Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne štipendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 

Sedaj že prejemam državno štipendijo po starem zakonu. Ali lahko zaprosim še za kakšno drugo štipendijo?
Ko bodo razpisane kadrovske in deficitarne štipendije, oziroma štipendije Ad Futura, se lahko prijavite na razpis tudi za te, ne glede na to, ali prejemate državno štipendijo po starem ali jo boste po novem zakonu. Za pridobitev teh štipendij pa morate seveda izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno štipendijo.

 

Janja Hren, članica Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS