Kratek pregled koristnih informacij glede opravljanja izpitov

Izpitno obdobje se je za nekatere študente že začelo, za druge pa je tik pred vrati. Marsikateremu študentu se v tem času porajajo različna vprašanja glede pristopov na izpit, popravljanja izpitnih ocen, števila možnih ponavljanj posameznega izpita in podobno. V pomoč smo zato pripravili pregled najosnovnejših informacij glede opravljanja izpitov.

 

 

Izpitna obdobja in njihov razpored je določen s študijskim koledarjem. Tega sprejme senat Univerze najkasneje do meseca maja za naslednje študijsko leto. Gre za okvir, ki ga fakultete nato lahko prilagajajo glede na način izvajanja svojega pedagoškega procesa, vendar mora sam obseg ostati nespremenjen.

 

 

Vse fakultete imajo tri izpitna obdobja – zimsko, spomladansko in jesensko. V okviru teh so določeni redni in izredni roki. Vsaka fakulteta naj bi redne izpitne roke objavila že na začetku študijskega leta. Ti morajo biti razporejeni tako, da je na isti dan razpisan samo en izpitni rok obveznih učnih enot letnika, ki se izvaja v tekočem semestru, razen če to ni mogoče zaradi izvajanja študijskega programa na dveh ali več fakultetah. V tem primeru pa mora biti časovna razporeditev izpitov še vedno takšna, da je študentu omogočeno opravljanje vseh obveznosti.

Izredni izpitni roki so roki, določeni izven rednih izpitnih rokov. Fakulteta jih lahko določi za vse študente ali le za določene skupine študentov.

 

 

Študent pa lahko opravlja izpit tudi izven določenih izpitnih rokov, če za to obstajajo upravičeni razlogi (študent s posebnimi potrebami, porod, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja ipd.). Opravljanje izpita mora v takem primeru odobriti pristojni organ fakultete na osnovi pisne prošnje študenta in priloženih potrebnih dokazil.

 

 

Na sam izpit se študent lahko prijavi najkasneje 5-2 dni pred razpisanim rokom. Točno število dni določi posamezna fakulteta s pravilnikom. Od izpita pa se študent lahko odjavi najkasneje do poldneva dan pred izpitom in sicer po postopku, ki ga določi fakulteta. Če študent brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, se šteje, da je izpitni rok izkoristil. V primeru, da študent k izpitu ni pristopil zaradi opravičljivega razloga in v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju opravičljivega razloga dostavi vsa ustrezna dokazila, se šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno.

 

 

Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni pisni izdelek v roku sedmih dni od objave rezultata izpita. Ocenjevalec je vpogled dolžan zagotoviti, iz pisnega izdelka pa mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja. Izpitne naloge vsakega študenta se hranijo 30 dni po objavi ocene, če študent oceni izpita ne ugovarja, sicer pa do konca postopka ugovora zoper oceno.

 

 

Študent ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit izveden na način, ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko prvi naslednji dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži zahtevo za ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da se ga dodatno izpraša. Dekan pri delovni dan po prejemu zahteve imenuje tričlansko komisijo. Če je vložena zahteva po ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po imenovanju kandidata dodatno izpraša in oceni, v primeru zahteve za ponovno ocenjevanje pisnega izpita pa komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pisni izdelek kandidata ponovno pregleda in oceni. Zoper oceno komisije pritožba ni mogoča.

 

 

Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje stopnje pa enkrat. Pristojni organ fakultete lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa tretje opravljanje izpita. Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokončna.

 

 

Če na izvedbo izpita moteče vplivajo zunanji dejavniki, lahko na predlog študentov ali izvajalca izpita pristojni organ fakultete razpiše izredni izpitni rok za vse študente, ki so opravljali izpit v teh pogojih. Ocena, ki jo študent doseže pri ponovnem opravljanju izpita, nadomesti prejšnjo oceno, ne šteje pa se, da je študent izpit ponavljal.

 

 

Študent, ki je izpit pri določenem predmetu že uspešno opravil, želi pa boljšo oceno, lahko ponavlja izpit enkrat pred zaključkom študija. Fakulteta določi število predmetov, pri katerih lahko študent oceno popravlja, in obdobje, v katerem jih lahko popravlja. Študent pa nima možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen.

 

 

Če imate glede opravljanja izpitov še kakšna vprašanja, si lahko preberete Študijski red, statut vaše univerze ali pravilnike o opravljanju izpitov posamezne fakultete. Na vprašanja pa vam bodo zagotovo odgovorili tudi v referatu fakultete.

 

 

 

 

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS