KRATKO O VIŠJEŠOLSKEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

V Sloveniji deluje kar 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov, zato se nam zdi smiselno, da predstavimo tudi osnovne značilnosti študija na višjih strokovnih šolah.

 

Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. Ovrednoteno je s 120 ECTS kreditnimi točkami in traja dve leti. Vladna uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja »KLASIUS« uvršča višjo strokovno izobrazbo v skupino VI skupaj z visoko strokovno izobrazbo. Nivo pridobljene izobrazbe ob zaključenem študiju je torej VI/I (pri visoki strokovni izobrazbi je VI/II).

 

Študenti višjih strokovnih šol v dveh letih študija pridobijo uporabno strokovno znanje,
utemeljeno na praktičnem izobraževanju (kar 800 ur), v okviru katerega je študentom omogočen neposreden stik z delodajalci. V okviru praktičnega dela izobraževanja sklenejo študent, šola in delodajalec tripartitno pogodbo o praktičnem izobraževanju, v kateri določijo študentove pravice in obveznosti ter naloge šole in delodajalca. Podrobnejše pogoje glede prostora, opreme in mentorstva, ki jih mora izpolniti delodajalec, določi pristojna zbornica. Študent mora o praktičnem izobraževanju pripraviti tudi poročilo.

 

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (subvencionirana prehrana in prevozi, štipendiranje ipd.) v skladu s posebnimi predpisi, seveda če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na zavodih za zaposlovanje. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko uveljavljajo največ tri leta. Postopek prijave v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da se tisti, ki je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, ne more vpisati v redni študij v višjem strokvnem izobraževanju. V primeru omejitve vpisa pa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem
strokovnem ali visokošolskem izobraževanju. Prav tako ni več možen redni vpis, če je posameznik že vpisan na visoki šoli.

 

Več informacij o višješolskem strokovnem izobraževanju lahko najdete v Zakonu o višjem
strokovnem izobraževanju in Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, nekaj študijskih programov pa si lahko ogledate tudi na spletni strani Centra za poslovno usposabljanje (https://www.cpu.si/).

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS