Naloge in pristojnosti NAKVIS-a

NAKVIS – kaj to sploh je?
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS) skrbi za razvoj slovenskega visokega šolstva, obenem pa tudi zagotavlja in sproti preverja kakovost posameznih visokošolskih institucij. Naloga NAKVIS-a pa je prav tako, da deluje kot svetovalec in da po opravljenem pregledu visokošolskega zavoda izda predloge in izboljšave za v prihodnje. Agencija je pričela z delovanjem v marcu leta 2010. Ustanovljena je bila z namenom, da ohranja visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno tako v slovenskem visokošolskem prostoru kot tudi v mednarodnih merilih.

Kdo pa skrbi (oziroma je odgovoren), da sama agencija deluje učinkovito in pravilno? V skladu z ESG (Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru) agencija skrbi za notranji sistem kakovosti, tako da dosega zastavljene cilje. Prav tako na letni ravni objavlja samoevalvacijska poročila ter najmanj vsakih pet let opravi zunanjo evalvacijo. Agencija je torej v veliki meri neodvisna in tako pristojna, da skrbi za svoje učinkovito delovanje sama.

Agencijo sestavljajo trije organi: svet agencije (organ odločanja), pritožbena komisija ter direktor. Svet agencije je najvišji organ odločanja, sestavlja pa ga 11 članov iz različnih entitet: 3-je člani rektorske konference, 1 član združenja samostojnih visokošolskih zavodov, 1 član združenja višjih strokovnih šol, 1 član iz združenja delodajalcev, 1 član iz sindikatov, 2 iz vlade ter 2 člana iz študentske organizacije. Ena izmed najpomembnejših nalog sveta agencije je dodeljevanje akreditacij visokošolskim zavodom in študijskim programom. Prav tako pa sprejema mnenja o višjih strokovnih šolah, imenuje skupine strokovnjakov za akreditacije, imenuje in razrešuje direktorja agencije ter člane pritožbene komisije. Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno.

Naloge direktorja NAKVIS-a so zastopati agencijo in organizirati in voditi delo in poslovanje agencije. Prav tako pa skrbi za uresničevanje odločitev sveta agencije. Pritožbena komisija je v tej sestavi izjemno pomembna, saj je edini organ, ki zagotavlja, da agencija ni popolnoma neodvisna oziroma skrbi, da agencija ne sprejema napačnih odločitev. Pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitev sveta agencije v postopkih akreditacij šolskih zavodov in študijskih programov. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član pa ima tudi svojega namestnika.

Glavna naloga NAKVIS-a in posledično tudi glavni razlog ustanovitve je zagotavljanje kakovosti visokega šolstva preko akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov ter z zunanjimi evalvacijami le-teh. NAKVIS deluje torej kot zunanji evalvator, medtem ko morajo vsi visokošolski zavodi opravljati tudi samoevalvacije. Samoevalvacije so izrednega pomena za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, saj le tako lahko vidimo, ali je visokošolski zavod napredoval, stagniral ali padel v smislu zastavljenih ciljev iz preteklosti. A samoevalvacijska poročila so lahko tudi izjemno sporna, saj lahko visokošolski zavod posluje/dela izredno neuspešno, v samoevalvacijskih poročilih (ki so dostopna širši javnosti) pa prikazuje zgolj pozitivne rezultate. Prav v takih primerih pa je delovanje agencije NAKVIS ključno. NAKVIS ima pri ocenjevanju/evalviranju vseh visokošolskih zavodov namreč enake kriterije, zato lahko tudi najbolj objektivno oceni, ali visokošolski zavod deluje ustrezno ali ne. Po opravljeni evalvaciji NAKVIS izda tudi predloge za izboljšave.

AKREDITACIJA – kaj akreditacija pomeni in kdo jo dodeljuje?

Glavna naloge NAKVIS-a je dodeljevanje akreditacij visokošolskim zavodom ali posameznim študijskim programom. Akreditacija pomeni, da NAKVIS študijski program opredeli kot dovolj kakovosten, da po končanem študiju študent pridobi ustrezne kompetence ter da so študentje po končanem študiju zaposljivi. S pridobitvijo akreditacije študijski program pridobi financiranje oziroma sofinanciranje z javnimi sredstvi. Tako je v interesu vsakega visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, da postane akreditiran, saj le tako pridobi javna finančna sredstva za financiranje študijskega progama. Akreditacija je lahko prva ali podaljšana, dodeljuje pa se jo za največ 7 let. Postopek akreditacije vključuje samoevalvacijo, presojo in poročilo skupine strokovnjakov ter odločitev sveta agencije, ali visokošolski zavod oz, študijski program zadostuje pogojem za akreditiranje. Z akreditacijo študijskega programa programi postanejo javnoveljavni.
Agencija pa presoja kakovost višjega visokošolskega zavoda po različnih področjih: vpetost v okolje, delovanje zavoda, delovanje kadrov, študentje, materialni pogoji in zagotavljanje kakovosti. Študijske programe se presoja predvsem po potrebi po študijskem programu in zaposlitvenih možnostih in pa organizaciji ter izvedbi izobraževanja. Pri akreditacijskih in evalvacijskih postopkih sodelujejo skupine najmanj treh oseb, od katerih je vsaj en študent in vsaj en zunanji tuji strokovnjak.

Agencija za zagotavljanje notranje kakovosti organizira tudi posvete s tujimi organizacijami za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Agencija je tudi polnopravna članica v Evropskem konzorciju za akreditacijo, prav tako pa je članica v ostalih pomembnih mednarodnih združenjih: ENQA, EQAR, CEENQA. Agencija tudi javno objavlja merila in odločitve sveta agencija in je tako popolnoma transparentna.

Kaj pa mi, študenti?

V agenciji NAKVIS igrajo pomembno vlogo tudi študentje. Študentje sodelujejo v skupinah strokovnjakov pri akreditacijah in zunanjih evalvacijah ter imajo dva predstavnika med člani sveta agencije. Želite postati NAKVIS-ov strokovnjak za presojanje kakovosti v visokem šolstvu? Kandidati se lahko prijavijo na podlagi javnega poziva kandidatom za vpis v register strokovnjakov. Kandidati morajo poleg prijave izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Izobraževanje oziroma poziv se načeloma razpiše enkrat letno. Več informacij pa lahko najdete na spletnem naslovu: https://www.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/3.

Jon Pelko

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS