Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS je eden od vsebinskih odborov Zveze.

 

Namen odbora je prenos informacij o aktualnem dogajanju s področja visokega in srednjega šolstva z nacionalne na lokalno raven in obratno. Odbor aktivno spremlja spremembe zakonodaje, podaja predloge in konstruktivne kritike. Pri svojem delovanju zagovarja stališča ter interese študentov (ter dijakov) in študentskih klubov na ravni Študentske organizacije Slovenije in na ravni države. S svojim delovanjem si prizadeva za ohranitev vseh dosedanjih pravic študentov in dijakov ter za kakovosten in mednarodno primerljiv študij oz. srednješolsko izobraževanje. Na področju dijaškega delovanja odbor stremi tudi h kontinuiranemu izobraževanju dijaških aktivistov študentskih klubov in preverjanju delovanja dijaških sekcij.

 

Aktualne teme visokega šolstva:
– Zakon o visokem šolstvu
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
– Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
– Slovensko ogrodje kvalifikacij
– Nacionalni program visokega šolstva (NPVŠ)
– Raziskovalna in inovativna strategija Slovenije (RISS)
– Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
– Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
– Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
– Študentska svetovalnica

 

 Uporabne povezave in kontakti:
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.
– Visokošolski sindikat Slovenije: kritično spremlja zakonodajne in druge spremembe, ki vplivajo na položaj visokošolskih ustanov, delavcev in študentov, in se nanje dejavno odziva. Na podlagi skupnih interesov se povezuje z drugim sindikati, s študentskimi organizacijami ter z organizacijami civilne družbe, ki si prizadevajo za podobne cilje, in z njimi tvorno sodeluje.
– NAKVIS: agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni
visokošolski prostor.
– Odbor za visoko šolstvo ŠOS: se ukvarja s problematiko zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, spremlja bolonjski proces, financiranje visokega šolstva in spreminjanje zakonodaje s tega področja, prizadeva pa si tudi za čim večjo participacijo študentov na omenjenih področjih.

 

Uporabni dokumenti za delovanje dijaških sekcij klubov:
– Idejnik projektov
V dokumentu so predstavljene osnovne smernice, ki naj bi jih dijaške sekcije vzele za temelj svojega delovanja. V njem so predstavljene osnovne ideje
projektov, razdeljen pa je na tri stopnje, glede na razvitost dijaških sekcij. Vsaka stopnja je sestavljena iz splošnih nasvetov za bolj uspešno delovanje in primerov projektov. Namen idejnika ni omejevanje, temveč nudenje možnosti za napredek, zato ga lahko vsaka sekcija nadgradi s svojimi idejami, prilagojenimi za potrebe svojega kluba.
– Strategija pridobivanja članov
Novi člani so za obstoj kluba na daljši rok zelo pomembni. Pridobitev le-teh pa ni vedno enostavna, zato smo pripravili nasvete in ideje, kako pridobiti nove člane – dijake. Ideje so povzete iz izkušenj študentov in dijakov, v dokumentu pa so tudi razložene. Primeri uspešne prakse so: od ust do ust, obiski na šolah, dogodki za dijake, povezovanje, mailing lista in podobno.

 

– Primer pogodbe o sodelovanju
V Odboru za dijake spodbujamo k temu, da pri vključevanju novih članov klubi uredijo posebne ugodnosti za člane dijaške sekcije. Ker se pri tem lahko srečajo tudi z administrativnimi ovirami, je odbor pripravil primer pogodbe, ki se jo sklene med podjetjem in klubom. Primer je pripravljen tako, da vsak klub le vstavi svoje podatke.

 

– Primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije
V želji po uspešnem delovanju dijaških sekcij smo pripravili primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije. Pravilnik je eden od načinov, kako opredeliti delovanje dijaške sekcije na klubu. Naj opozorimo, da obstaja več načinov in vsak klub si lahko svobodno izbere svojega. Za uveljavitev točke v KKDK mora imeti klub v statutu opredeljeno dijaško sekcijo.

Odbor za šolstvo v študijskem letu 2022/2023 sestavljajo:

– Rok Učakar Grašič

– Matic Kramberger

Novice odbora za šolstvo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS