Posebni statusi v prijavno-vpisnem postopku

Dijaki zaključnih letnikov imajo do vključno 18. marca 2022 čas, da oddajo prijavo za vpis na visokošolske programe. Na letošnjem razpisu je prostih skorajda 17 tisoč mest v sklopu javnih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. S slabimi 9 tisoč vpisnimi mesti povsem prednjači Univerza v Ljubljani, daleč za njo, pa vendarle na drugem mestu je Univerza v Mariboru, ki je pripravljena sprejeti približno pol manj novih študentov, povsem spodobno število mest pa ponuja tudi tretja največja visokošolska ustanova, Univerza na Primorskem, saj je pripravila poldrugi tisoč sedežev za nove študente.

 

 

Letos je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo nov Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Ta med drugim izpostavlja tudi izjeme, ki se lahko v visokošolske programe vpišejo pod nekoliko omiljenimi pogoji.

 

 

V skladu z 69. členom Zakona o visokem šolstvu in 32. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu so prva skupina kandidati s posebnimi potrebami v prijavno-vpisnem postopku (slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), druga skupina pa so kandidati s posebnim statusom v prijavno-vpisnem postopku (študenti vrhunski športniki, študenti priznani umetniki, študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, in študenti starši).

 

 

Za pridobitev kateregakoli izmed statusov mora kandidat napisati prošnjo, kateri je potrebno priložiti relevantna dokazila. Pri študentih s posebnimi potrebami so nujna priloga dokazila o bolezenskem stanju, nastalem do zaključka srednje šole, dočim je pri študentih s posebnim statusom treba priložiti dokazila o posebnih dosežkih v 3. ali 4. letniku srednje šole. Starši priložijo dokazilo, da se jim je v tem obdobju rodil otrok.

 

 

Kandidati, ki pridobijo status kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, so sprejeti na posamezni program, če kumulativno izpolnjujejo dva pogoja, in sicer:

 

 

  1. dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za sprejem v program, in
  2. niso bili v rednem izbirnem postopku nikamor sprejeti.

 

 

Prošnjo in dokazila mora kandidat predložiti že v prijavno-vpisnem postopku. O prošnji in morebitni podelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.

 

 

Za lažje razumevanje poglejmo tri primere:

 

 

  1. primer: Kandidatu je dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku. Kandidat zbere 67 točk. Vpiše se na programe Program A, Program B in Program C. Za sprejem v Program A je potrebno zbrati 92 točk, za sprejem v Program B 72 točk in za sprejem v Program C 62 točk. Kandidat je sprejet v Program C, saj se je v rednem izbirnem postopku uvrstil v Program C, zato se mu status kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku dejansko ne upošteva.

 

 

Komentar: Kandidat v takem primeru ne bi smel na tretje mesto uvrstiti Programa C, če bi dejansko želel biti izbran v Program B, tako pa se je že v rednem izbirnem postopku uvrstil v Program C in se mu iz tega razloga ni upošteval pridobljeni status.

 

 

  1. primer: Kandidatu je dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku. Kandidat zbere 78 točk. Vpiše se na programe Program A, Program B in Program C. Za sprejem v Program A je potrebno zbrati 99 točk, za sprejem v Program B 92 točk in za sprejem v Program C 97 točk. Kandidat ni sprejet v noben program, saj bi moral, da bi bil sprejet vsaj v Program B, ki ima izmed teh treh najnižjo omejitev, zbrati vsaj 82,8 točke (90 % od 92 točk).

 

 

Komentar: Kandidat naj, preden si izbere programe, v katere bi se rad vpisal, pregleda minimume točk za pretekla leta. Istočasno naj poskuša predvideti, koliko točk mu bo uspelo zbrati. Izbere naj vsaj en program, kamor bi bil sprejet ob upoštevanju spregleda pri točkah zaradi pridobljenega statusa.

 

 

  1. primer: Kandidatu je dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami oziroma s posebnim statusom v prijavno-izbirnem postopku. Kandidat zbere 82 točk. Vpiše se na programe Program A, Program B in Program C. Za sprejem v Program A je potrebno zbrati 91 točk, za sprejem v Program B 87 točk in za sprejem v Program C 84 točk. Kandidat v rednem izbirnem postopku ni sprejet na nobenega izmed izbranih programov, saj ima za vse tri prenizko število točk. Kandidata se naknadno uvrsti na seznam sprejetih kandidatov Programa A, saj je zbral 83 točk, za sprejem v Program A pa je moral zbrati 81,9 točke (91 točk – 10 %).

 

 

Komentar: Kandidat je bil sprejet, ker je kumulativno izpolnjeval oba potrebna pogoja.

 

 

Za podrobnejše informacije si preberite relevantne dele Zakona o visokem šolstvu in novega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, lahko pa se obrnete tudi na posamezno univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod. Z veseljem vam pomagamo tudi v sklopu Škisove študentske svetovalnice: svoje vprašanje lahko naslovite po elektronski pošti na naslov studentska.svetovalnica@skis-zveza.si.

 

 

V Odboru za šolstvo vam želimo pametno izbiro študija in odlične rezultate na maturi!

 

 

Rok Učakar Grašič

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS