Prehajanje med študijskimi programi

Veliko študentov po dokončani višji strokovni šoli želi nadaljevati svoj študij na visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu, še več študentov tekom študija ugotovi, da bi radi zamenjali študijski program znotraj fakultete ali se prepisali iz visokošolskega na univerzitetni študijski program ali obratno. Pa je to možno?

 

Študenti imajo na voljo kar nekaj menjav študijskih programov ter študijskih smeri. Tako lahko študentje prehajajo tako med študijskimi programi iste stopnje kot tudi med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje (dodiplomskimi študijskimi programi). To lahko izvedejo na podlagi Meril za prehajanje med študijskimi programi, ki so dostopna na spletni povezavi.

 

Veliko je študentov želi po zaključeni višji šoli nadaljevati svoj študij na študijskem programu prve stopnje (visokošolski ter univerzitetni študijski programi) v želji pridobitve višje stopnje izobrazbe ter pridobivanja novih znanj. Po zaključeni višji šoli imajo študenti priznano 6.1 stopnjo izobrazbe, medtem ko po zaključeni visokošolski ali univerzitetni izobrazbi študentje pridobijo 6.2 stopnjo izobrazbe (za primerjavo, ko zaklučiš študijski program 2. stopnje – magistrski študij, imaš priznano 7. stopnjo izobrazbe -> doktorski študij pa prinaša 8. stopnjo izobrazbe). Študentje lahko torej prehajajo iz višješolskega študijskega programa na program prve stopnje, če ob zaključku študija pridobijo primerljive kompetence ter če se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS (Evropsko prenosnem kreditnem sistemu) iz višješolskega študijskega programa. Seveda so najbolj možni (in tudi najbolj zaželeni) prepisi iz višje šole na fakulteto s podobnega študijskega področja, kot na primer iz višje ekonomske šole na ekonomsko fakulteto. Medtem ko so možni tudi prepisi iz višjih šol na visokošolske/univerzitetne programe, ki imajo podoben predmetnik/vsebino – na primer prepis iz višje strojne šole na visokošolski program elektrotehnika.

 

Najmanj pogosti in tudi najmanj smiselni prepisi iz višjih na visokošolske programe pa so tisti, ki nimajo niti približno podobnega predmetnika in vsebine. V tem primeru se študentu ne more priznati predmetov in mora študent začeti opravljati študij od samega začetka. Tukaj lahko za primer vzamemo prepis iz višje zdravstvene šole na visokošolski/univerzitetni študijski program agronomije.

 

Naslednji scenarij, ki je kar pogost med študenti, pa je prepis med študijskimi programi iste stopnje. To pomeni, da je študentom omogočeno, da se prepišejo iz visokošolskega študijskega programa na univerzitetni študijski program in obratno. Prav tako študentje lahko menjajo študijske smeri v okviru iste fakultete. Menjava študijskih smeri v okviru fakultete lahko študentje opravljajo na podlagi določil fakultete, katero obiskujejo in ne na podlagi meril za prehajanje med študijskimi programi. Primer: Študent ekonomije se odloči, da se bo prepisal iz univerzitetnega na visokošolski študijski program. To lahko stori na podlagi meril za prehajanje med študijskimi programi torej na podlagi ECTS in primerljivih kompetenc. Na drugi strani pa imamo primer prehoda iz ene študijske smeri na drugo študijsko smer. Za primer vzemimo študenta medicinske fakultete, ki se je po pol leta prvega letnika dodiplomskega študija odločil, da ga ne zanima dentalna medicina, temveč bi se rad prepisal na študij splošne medicine. V tem primeru prepis iz ene na drugo smer odloča fakulteta sama na podlagi svojih meril.

 

Poleg meril za prehajanje med študijskimi programi pa lahko višješolski in visokošolski zavodi določijo tudi dodatne pogoje za prehajanje med študijskimi programi. Tovrstni dodatni pogoji, ki so v pristojnosti višješolskih in visokošolskih zavodov, morajo biti javno objavljeni in dostopni. Pri prehajanju se lahko upoštevajo tudi neformalno pridobljena znanja študenta, katera mora študent izkazovati s potrebno dokumentacijo. To bi prišlo prav v primeru študenta Biotehniške fakultete, ki se želi iz oddelka za biologijo prepisati na oddelek za gozdarstvo na podlagi dejstva, da se študent že vrsto let ukvarja z gozdarstvom kot izvenštudijske dejavnosti.

 

Študentje, ki so prehajali med študijskimi programi, se lahko vključijo v višji letnik v primeru, da jim je bilo priznano dovolj kreditnih točk, ki so merilo za pogoj v višji letnik. Kot priloga k študentovi diplomi pa morajo biti vključene vse opravljene študijske obveznosti iz vseh študijskih programov, ki jih je študentov opravljal/obiskoval. Vloge, ki jih vložijo študentje za prehod med študijskimi programi, pa obravnava posebna komisija višješolskega ali visokošolskega zavoda po posebnem postopku, ki je določen v statutu samega zavoda, kamor študent prehaja.

 

 

 

Pripravil Odbore Zveze ŠKIS za visoko šolstvo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS