Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Na podlagi 63. člena Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije, 43. člena Poslovnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, 8. in 10. člena Volilnega pravilnika Zveze študentskih klubov Slovenije in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in sklepa Glavnega odbora Zveze študentskih klubov Slovenije in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, z 8. Korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, izvedene dne 18. 09. 2014, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Zveze študentskih klubov Slovenije in funkcije v organih Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 25. 10. 2014, (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 25. 10. 2014) na naslov: Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, s pripisom za Nadzorno komisijo – ne odpiraj.

Kandidatura mora, ob navedbi funkcije za katero se kandidira, vsebovati: 
– ime in priimek, 
– rojstne podatke, 
– naslov stalnega prebivališča, 
– telefonsko številko, 
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga, 
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov, 
– vizijo delovanja in življenjepis,
– lastnoročni podpis kandidata.

Zveza ŠKIS in Svet ŠOLS razpisujeta mesta za naslednje funkcije:

1. Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Za Predsednika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS lahko kandidira tisti, ki: 
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka, 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju študentskega organiziranja na voljeni funkciji, 
– je bil na zvezi , ki združuje vsaj 50% vseh ŠOLS vsaj enkrat voljen ali imenovan v njene organe, organe Sveta ŠOLS ali ŠOS.

2. Glavni odbor Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: 

a. Administrator, 
b. Blagajnik, 
c. 7 članov Glavnega odbora: 
i. Vodja Odbora za socialo in zdravstvo, 
ii. Vodja Odbora za visoko šolstvo, 
iii. Vodja Mednarodnega odbora, 
iv. Vodja Odbora za dijake, 
v. Vodja Odbora za izobraževanje, 
vi. Predsednik Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS 
vii. Predsednik Varnostnega sveta

3. Varnostni svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS:

a. Vodja Primorske regije 
b. Vodja Dolenjske regije 
c. Vodja Gorenjske regije 
d. Vodja Osrednje regije 
e. Vodja 03 regije 
f. Vodja 02 regije

Za člana VS lahko kandidira tisti, ki: 
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju študentskega organiziranja (na voljeni funkciji ali kot vodja projekta) v kateri od ŠOLS (kar dokazuje s kopijami zapisnikov sej izvršnega organa ŠOLS), članicah zveze ŠKIS, Zvezi ŠKIS ali če je imenovan v Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) s strani Zveze ŠKIS, 
– je bil na Zvezi ŠKIS vsaj enkrat voljen ali imenovan v organe Zveze ŠKIS ali Sveta ŠOLS ali vodja projekta na Zvezi ŠKIS ali ŠOS, 
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

Izjemoma lahko za člana Varnostnega sveta kandidira oseba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, v kolikor na volitvah v regiji, ki ji pripada ni kandidata, ki izpolnjuje pogoje.

4. Nadzorna komisija Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (5 mest)

Za člana Nadzorne komisije lahko kandidira tisti, ki:
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju študentskega organiziranja na voljeni funkciji, 
– ni član nobenega izvršilnega odbora političnih strank ali njenih podmladkov
– je bil vsaj enkrat voljen ali imenovan v organe Sveta ŠOLS, organe zveze, ki združuje najmanj 50% vseh ŠOLS, ali organe ŠOS.

Opis nalog za posamezno funkcijo najdete v Temeljnem aktu Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Poslovniku Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Glavnega odbora Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Varnostnega sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in Pravilniku o delitvi sredstev ŠOLS.

Vse pravilnike lahko najdete na spletni povezavi Zveze ŠKIS (https://skis-zveza.si/).

Lep pozdrav,

Jaka Bassanese,

predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS