Razpis za nadomestne volitve v Varnostni svet Zveze ŠKIS (vodja 03 regije)

Na podlagi prejetega obvestila o predčasnem prenehanju mandata članu organa Zveze ŠKIS Varnostnega sveta, 9. člena Volilnega pravilnika Zveze ŠKIS, 78. člena Temeljnega akta Zveze ŠKIS in sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS, sprejetega 16. januarja 2017 na 2. korespondenčni seji Glavnega odbora Zveze ŠKIS, Zveza ŠKIS razpisuje nadomestne volitve za organe Zveze ŠKIS – Varnostni svet Zveze ŠKIS (vodja 03 regije).

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 25. januarja 2017 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 25. januar 2017) na naslov: Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA NADZORNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ!«.

Kandidatura mora vsebovati:
– navedbo funkcije, za katero kandidat kandidira,
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– naslov stalnega prebivališča kandidata,
– telefonsko številko in e-naslov kandidata,
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga,
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov,
– vizijo delovanja in življenjepis kandidata ter
– lastnoročni podpis kandidata.

Za člana Varnostnega sveta Zveze ŠKIS lahko kandidira tisti, ki:
– ima status študenta za tekoče študijsko leto in
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

Dodatne informacije in obrazec za kandidaturo najdete v priponki.
Opis nalog posamezne funkcije najdete v Temeljnem aktu Zveze ŠKIS.

Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2017.pdf
Temeljni_akt_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf
razpis_nadomestnih_volitev_SKIS_januar_2017.pdf

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS