Razpisi za štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpise za štipendije Ad futura za študij v tujini, program Fulbright, študijske obiske dijakov in študentov v tujini in za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu, razpis za Sofinanciranje podoktorskega študija na European University Institute (EUI) (200. JR) ter razpis za štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini.

Rok za prijavo na razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2016 je 13. 4. 2016. Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 204. javni razpis«. Več informacij je na voljo tukaj.

Rok za prijavo na razpis za program Fulbright za leto 2017 je 28. 9. 2018. Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2017 – 209. JR«. Več informacij je na voljo tukaj.

Predmet razpisa za sofinanciranje študija na European University Institute (EUI) je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2016/2017 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2016/2017. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2016. Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa.

Na javnem razpisu za štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2016. Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 205. javni razpis«. Več informacij je na voljo tukaj.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo največ dvema slovenskima dijakoma podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 1.  6.  2016. Prijava mora biti predložena Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 207. javni razpis). Več informacij je na voljo tukaj.

Preko razpisa za štipendiranje sodelovanja na tekmovanjih v tujini lahko slovenske raziskovalne, strokovne in izobraževalne organizacije pridobijo sredstva za štipendiranje udeležbe tekmovalcev, članov tekmovalne skupine in mentorjev na tekmovanjih v tujini. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2016. Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki,  ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, št. tekočega računa, zakoniti zastopnik etc.) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad. Več informacij je na voljo tukaj.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS