Septembra poteče rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante

Študenti, ki želite svoje pravice na področju visokega šolstva čim bolje izkoristiti, se lahko po končanem prvem letniku brezplačno vpišete na še en študijski program oziroma se lahko po končanem dodiplomskem študiju še enkrat vpišete na drug študijski progam iste stopnje.

Po tem, ko v letu 2014/15 za vzporedni študij in študij diplomantov ni bilo razpisanih rednih mest in je razpis postal vse večja farsa, saj institucije zaradi finančnih stisk niso imele želje po dodatnih študentih, imamo v letošnjem letu na Univerzi v Ljubljani razpisanih 217 rednih mest, na Univerzi na Primorskem 37, na Univerzi v Novi Gorici 14, na Univerzi v Mariboru pa 16 rednih mest. Poleg teh je na posameznih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih še nekaj izrednih mest.

Zakon o visokem šolstvu namreč pravi, da imajo študenti pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Hkrati se lahko izobražujejo na več študijskih programih (vzporedno izobraževanje, interdisciplinarni ali individualni študijski programi), ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov. Vzporedni študij je sočasni študij na dveh ločenih študijskih programih in predstavlja edino izjemo od pravila, da študent ne more biti hkrati vpisan na dva visokošolska zavoda. Gre za študij na dveh programih na isti ali različnih fakultetah. Zaporedni študij oziroma študij diplomantov pa je namenjen študentom, ki so na določeni stopnji že diplomirali in tako zaključili en študijski program, želijo pa se vpisati na še en študijski program iste stopnje.

Če se odločite za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante, morate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oddati prijavo za vpis, in sicer preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. V prijavi navedete študijski program, za katerega izpolnjujete pogoje za vpis, in merila za prehode. Bodite pozorni, da visokošolskemu zavodu po pošti priporočeno pošljete tudi priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis. Pri prijavi kot prijavni rok označite ‘prijava po merilih za prehode, vzporedni študij in diplomanti’ in vrsto prijave ‘vzporedni vpis/vpis na mesta za diplomante’.

Pogoji se lahko med zavodi razlikujejo. Kandidati za vzporedni študij na Filozofski fakulteti morajo na primer priložiti potrdilo o opravljenih izpitih oziroma o povprečni oceni, potrdilo matične fakultete o vpisu v višji letnik in soglasje matične fakultete. Za pridobitev soglasja pa morajo oddati Vlogo za izdajo soglasja za vzporedni študij.

Glede na Statut Univerze v Ljubljani lahko študent, ki uspešno opravi obveznosti vseh študijskih programov, dobi ločene diplome za vsakega od vzporednih študijskih programov. Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis.

Za študente na Univerzi v Ljubljani velja, da morajo k svoji prošnji priložiti:

– potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem so že vpisani, in

– soglasje pristojnega organa tega zavoda za vzporedni študij.

Članice lahko v primeru omejitve vpisa s svojimi pravili določijo kriterije za izbiro v vzporedni študij.

Statut Univerze v Mariboru določa podobno. Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj osem, lahko Komisija za študijske zadeve Senata članice Univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo na dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic univerze. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od predavanj, vaj idr.). Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.

Ko zaključite študij na matični fakulteti, se status študenta prenese na študijski program, v katerega ste vpisani vzporedno. To pomeni, da se tudi v primeru, ko imate na vzporednem študiju opravljene pogoje za vpis v višji letnik, ne morete vpisati v naslednji letnik. Kadar na matični fakulteti izgubite status študenta, ga posledično izgubite tudi na vzporednem študijskem programu.

V zadnjem letniku ali absolventskem stažu vzporedni vpis ni več možen, saj je eden izmed osnovnih pogojev ta, da študent izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik. Ker se v zadnjem letniku oziroma v času absolventskega staža v višji letnik ne moremo več vpisati, prav tako ne moremo koristiti vzporednega vpisa.

Prijavni roki za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante

Prijavni rok za študijske programe, pri katerih so se preverjale posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, je potekel 5. maja letos, za ostale pa bo odprt od 1. do 16. septembra 2016.

Razpisana vpisna mesta in pogoji za vpis so opredeljeni v razpisu za vpis, ki ga najdete tukaj.

Prijavno-izbirni postopek poteka na visokošolskih zavodih (na članici Univerze ali na samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS