Škisova popotnica: Ostale oblike pomoči za študente

Avtorji: Petra Dermota, Janja Hren in Martin Retelj

 

 

Fundacija Študentski tolar Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

 

Nepovratna denarna pomoč študentom v stiski: namenjena je reševanju trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. Posameznemu prosilcu se lahko dodeli denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti 350 do 550 €.

 

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom, ki izpolnjujejo enega izmed dveh pogojev za določeno študijsko leto:

  • osebam, ki imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju,
  • osebam, ki so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisane na visokošolski ali višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (pavzirajo), ter niso v rednem delovnem razmerju.

 

Za denarno pomoč lahko zaprosi tudi študent ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar pod pogojem, da izpolnjuje enega izmed zgornjih pogojev in še oba naslednja:

  • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče,
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo).

 

Več o redni denarni pomoči si lahko preberete tukaj: http://www.studentski-tolar.si/index.php/redna-pomoc.

 

 

Subvencionirani jezikovni tečaji, ki jih izvaja Zavod ŠOLT: pogoj za prijavo je status študenta, ki ni v rednem delovnem razmerju in je vpisan na katerikoli visokošolski ali univerzitetni zavod članice Študentske organizacije v Ljubljani. Jezikovni tečaji so za upravičence delno subvencionirani, delno pa si jih tečajnik pokrije sam – prispevati mora 30 €.

 

Kako zaprositi za subvencioniran jezikovni tečaj?

Vsak prosilec mora za pridobitev pomoči oddati pisno prošnjo – motivacijsko pismo, izpolnjeno vlogo za dodelitev pravice do brezplačnega jezikovnega tečaja in druge zahtevane priloge na naslov »Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana«.

Upravičenci lahko koristijo katerikoli jezikovni tečaj, ki se izvaja v treh terminih, in sicer:

  1. termin: 26. 6. 2018
  2. termin: 1. 8. 2018
  1. termin: 3. 9. 2018

Razpis je objavljen na njihovi spletni strani https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/jezikovni-tecaji, traja pa do porabe sredstev oziroma do 27. 8. 2018.

 

 

Preživnina

 

Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki otroku zagotavlja, da ga starši preživljajo do njegovega 18. leta, če pa se redno šola, ga morajo preživljati do 26. leta. Po zakonu morajo torej najprej starši preživljati otroka, šele v primeru, da otroku ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje, pa je ta upravičen do pomoči s strani države.

 

 

Kako si urediti preživnino?

Dogovor o preživnini zase (če ste starejši od 18 let ter mlajši od 26 let) lahko sklenete skupaj s starši pri notarju, seveda pod pogojem, da ste glede zneska preživnine sporazumni. V primeru, da se glede zneska preživnine ne morete sporazumeti in nastane spor, morate pri pristojnem okrožnem sodišču vložiti tožbo za preživnino.

 

 

 

Denarna socialna pomoč

 

Denarna socialna pomoč je pomoč, namenjena tistim, ki nimajo dovolj sredstev, premoženja ali prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. Pravica do denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov posameznika ali družine – večinoma v zadnjih treh mesecih.

 

 

 

Socialna pomoč in študentje, mlajši od 26 let

 

Študent, ki je mlajši od 26 let in nima prijavljenega lastnega gospodinjstva ter ne prejema preživnine, je upravičen do tiste socialne pomoči, za katero zaprosi njegova družina. Cenzus za dodelitev socialne pomoči in višina socialne pomoči sta v tem primeru odvisna od števila družinskih članov, dohodkov v zadnjih treh mesecih ter premoženja družine.

 

Za socialno pomoč pa lahko sam zaprosi tudi študent, ki je mlajši od 26 let, vendar le, če si je pred tem uredil preživnino s strani staršev in zadostil ostalim določilom centra za socialno delo. Starši so ga namreč, če se redno šola, v skladu z zakonom dolžni preživljati do 26. leta.

 

Socialna pomoč in samovzdrževani študentje (študentje z lastnim gospodinjstvom, ki prejemajo preživnino, ali študentje nad 26. letom)

 

Če je študent mlajši od 26 let in samovzdrževan (ima prijavljeno lastno gospodinjstvo, ne živi več pri starših in prejema preživnino oziroma ustreza zakonskim določilom) ali je star več kot 26 let, se mu v izračun cenzusa za pridobitev socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev šteje samo njegovo premoženje ter njegovi dohodki, načeloma zadnjih treh mesecev (gre predvsem za dohodke od občasnih del ter preživnine, medtem ko se štipendije v izračun socialne pomoči ne štejejo, razen štipendije, ki presega višino minimalne plače).

 

Priporočamo vam, da se, preden zaprosite za socialno pomoč, o upravičenosti pozanimate na svojem centru za socialno delo. Več na

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/.

 

 

Kako pridobiti državno socialno pomoč?

Pravico do državne socialne pomoči morajo prosilci uveljavljati na centru za socialno delo, in sicer v občini, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče. Pravico uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev, ki jo na center za socialno delo skupaj s potrebnimi prilogami oddate osebno ali po pošti. Vloga je dostopna na http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf.

O tem, katere priloge morate priložiti, pa se pozanimajte na svojem centru za socialno delo.

 

 

Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli, če se oseba znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ni mogla vplivati. Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje do šestih mesecev. Prejemnik mora izredno denarno socialno pomoč porabiti v roku 30 dni od prejema za stroške, opredeljene v vlogi, ki jo je predložil centru za socialno delo. V roku 45 dni po prejemu izredne socialne pomoči oziroma najkasneje do vložitve nove vloge za pomoč mora centru za socialno delo predložiti dokazila o porabi sredstev.

 

 

Kako do izredne denarne socialne pomoči?

 

Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (vloga je dostopna na http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_idsp_obr_8_43_cb.pdf) skupaj s prilogami priporočeno pošljete ali osebno vročite na center za socialno delo v občini, v kateri imate prijavljeno stalno prebivališče. Za informacije o tem, katere priloge je treba priložiti, se obrnite na svoj center za socialno delo.

 

Občinska pomoč

Na nekaterih občinah lahko zaprosite za občinsko pomoč, namenjeno premestitvi trenutnih socialnih ovir. Za več informacij se obrnite na svojo občino. Načeloma gre za enkratno denarno pomoč v že vnaprej določenem znesku. Poleg tega pa veliko manjših občin ponuja štipendije za študente iz njihove občine. O tem se prav tako pozanimajte na svoji občini.

 

 

Študentski klubi in njihove ugodnosti

V svoji lokalni skupnosti preveri delovanje študentskega kluba, ki zagotovo nudi ogromno ugodnosti za včlanjene študente in dijake. Veliko študentskih klubov organizira dobrodelne prireditve ali pa nudijo enkratno štipendijo.

 

Seznam študentskih klubov najdeš na povezavi: https://skis-zveza.si/studentski-klubi/

 

 

 


Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS