Škisova popotnica: Štipendije

Avtorice: Nikolaja Bukovšek, Špela Drobnič, Janja Hren in Nina Koren

 

 

»Novi« Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati s 1. 1. 2014, velja samo za študente, ki ste oziroma boste na posameznem izobraževalnem programu za štipendijo prvič zaprosili po 1. 1. 2014 (v nadaljevanju: »novi štipendisti«). Tisti študentje, ki ste štipendijo za posamezni izobraževalni programi prejemali že pred 1. 1. 2014 (v nadaljevanju »stari štipendisti«), jo do konca izobraževalnega programa prejemate v skladu s »starim« Zakonom o štipendiranju (ZŠtip).

 

Kljub dejstvu, da za stare štipendiste velja Zakon o štipendiranju (ZŠtip), imate od šolskega leta 2014/15 možnost prejemati več štipendij hkrati. Državno štipendijo je tako mogoče kombinirati s:

 • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
 • štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

 

 

 

Štipendije za stare štipendiste

 

 

Državna štipendija za stare štipendiste

 

Pogoji za pridobitev in nadaljnje prejemanje državne štipendije – pred 1. 1. 2014

 

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki izhajate iz socialno šibkejših družin.

Do državne štipendije ste upravičeni študentje, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 53 % neto povprečne plače. Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne štipendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 

Višina državne štipendije za stare štipendiste:

 

 

 

K štipendiji se v primeru upravičenosti (mesečno) dodeli tudi:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča: 85,53€ (upravičenost se izkaže s potrdilom o prijavi začasnega bivališča),
 • dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 €,
 • dodatek za učni oziroma študijski uspeh:
  • za študente s povprečno oceno 8,5 ali več: 20,56 € ter
  • za študente s povprečno oceno 9,0 ali več: 37,90 €,
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 €.

 

 

Kako do državne štipendije (stari štipendisti)?

 

Tisti, ki ste že pred 1. 1. 2014 prejemali državno štipendijo za izobraževalni program, na katerega ste trenutno vpisani, morate vsako študijsko leto znova zaprositi za državno štipendijo z Vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente, ki je dostopna na http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_dijak_student_obr_8_44_www.pdf. Vlogo lahko oddate na pristojni center za socialno delo osebno ali po pošti kadarkoli med študijskim letom, če pa želite prejeti že oktobrsko štipendijo, morate vlogo oddati najkasneje septembra.

 

Vlogi priložite potrdilo o vpisu ter dokazilo o študijskem uspehu (izpis vseh opravljenih izpitov oziroma ocen, pridobljenih v zadnjem študijskem letu), če je potrebno, pa tudi potrdilo o prijavljenem začasnem prebivališču.

 

Študentje, ki študirate v tujini in ustrezate pogojem za pridobitev državne štipendije, vlogi priložite tudi dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa.

 

Več informacij o pridobitvi državne štipendije:

 

 

Zoisova štipendija za stare štipendiste

 

 

Pogoji za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije – pred 1. 1. 2014

Do nadaljnjega pridobivanja Zoisove štipendije ste upravičeni tisti študentje, ki ste za izobraževalni program, na katerega ste trenutno vpisani, že pred 1. 1. 2014 prejemali Zoisovo štipendijo in dosegate povprečno oceno minimalno 8,5 ali ste uvrščeni med 5 % najboljših študentov posameznega letnika na posameznem študijskem programu ali pa izkazujete izjemni dosežek.

 

Razlika med pogoji za prvo pridobitev Zoisove štipendije in pogoji za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je predvsem v tem, da povprečna ocena 8,5 prve pridobitve Zoisove štipendije ne zagotavlja, zagotavlja pa njeno nadaljnje prejemanje.

 

Višina Zoisove štipendije za stare štipendiste

Zoisova štipendija znaša 101,78 € za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, ter 203,56€ za študenta, ki se izobražuje v tujini.

 

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 € (upravičenost se izkaže s potrdilom o prijavi začasnega bivanja oziroma potrdilom o bivanju v študentskem domu, ki naj velja najkasneje od 1. oktobra dalje),
 • dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 €,
 • dodatek za učni oziroma študijski uspeh: 20,65 € za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 in 37,90 € za dijake s povprečno oceno 4,5 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več,
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 €.

 

Kako do Zoisove štipendije za stare štipendiste?

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendij. Objavo razpisa lahko spremljate na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.

 

Del razpisne dokumentacije je Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vlogo izpolnite in jo skupaj s prilogami (s potrdilom o vpisu v izobraževalni program in dokazilom, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, ali dokazilom o študijskem uspehu, torej izpisom vseh opravljenih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem letu, z dokazilom izobraževalne ustanove, da je uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali dokazilom o izjemnem dosežku ter, če je potrebno, s potrdilom o prijavljenem začasnem prebivališču) priporočeno pošljete ali osebno vložite na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija«, najkasneje do roka, določenega v razpisu. Za študijsko leto 2017/18 je to 5. 10. 2018.

 

Več informacij o pridobitvi Zoisove štipendije:

 

 

 

 

 

Kadrovska štipendija za stare štipendiste

 

 

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev štipendije, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca.

 

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od 36 €, poleg tega pa ste kadrovski štipendisti upravičeni tudi do pripadajočih dodatkov. V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne plače v Sloveniji, pa se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine.

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij izvaja sofinanciranje kadrovskih štipendij na dva načina:

 • sofinanciranje posrednih kadrovskih štipendij s pomočjo nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem in
 • sofinanciranje neposrednih kadrovskih štipendij delodajalcem.

 

Delodajalec lahko prejema sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko se za meseca julij in avgust kadrovske štipendije ne izplačujejo.

 

 

Splošni pogoji za pridobitev štipendije – novi štipendisti

 

Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki ste bili pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipendije, ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljate pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

 

Starostni pogoj se pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah ne upošteva.

Vlagatelji lahko pravico do štipendije pridobite tudi, če se izobražujete v tujini.

 

Študentje lahko pridobite več vrst štipendij hkrati:

 • kadrovska štipendija se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen hkrati s štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

 

SPREMEMBE NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19

 

 • Na področju štipendiranja prihaja v novem šolskem oziroma študijskem letu 2018/19 do nekaterih sprememb, ki jih prinaša novela Zakona o štipendiranju (Zštip-1b):
 • Zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), štipendistom ne bo treba več vsako leto znova oddajati vlog za pridobitev štipendije. Le-to bodo lahko oddali le prvo leto, nato pa se bo pravica podaljševala po uradni dolžnosti;
 • Sprememba odločanja o dodatkih k štipendiji in poenostavitev preverjanja pogojev za pridobitev štipendije. Pogoji za dodatek za bivanje se bodo preverjali le ob prvi vlogi in ob morebitni spremembi začasnega bivališča. Prav tako se bo spremenil tudi pogoj za pridobitev dodatka za uspeh. Ta ne bo več odvisen od ECTS točk, temveč samo od povprečne ocene. To pomeni, da bodo ta dodatek lažje pridobili tudi absolventi, ki do tega sedaj pogosto niso bili opravičeni;
 • Poenostavili so se tudi pogoji za mirovanje in prenehanje štipendije, ne glede na razlog;
 • Štipendistom, ki bodo prejemali štipendije in, zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne bodo dokončali letnika, ne bo potrebno vračati štipendij Če študentje ne bodo zaključili izobraževanja v času absolventa, bodo morali vračati štipendijo le za čas absolventa, torej samo za eno leto;
 • Štipendija ne bo več vezana na izobraževalni program, temveč na raven izobraževanja, ki mora biti višja od že pridobljene.

 

 

Več informacij o pridobitvi državne štipendije:

 

 

 

Državna štipendija za nove štipendiste

 

 

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujete in izhajate iz socialno šibkejših družin. Do državne štipendije ste upravičeni tisti študentje, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 56 % neto povprečne plače. Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne štipendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 

Višina državne štipendije za nove štipendiste:

 

 

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 80 €[1] ‒ bodite pozorni na to, da pogodbo o začasnem prebivališču prijavite najkasneje s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za državno štipendijo. Če torej vlogo vložite septembra, morate imeti začasno prebivališče urejeno najkasneje s 1. oktobrom;
 • dodatek za uspeh.

 

 

 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini50,00 €.

 

 

Kako do državne štipendije (novi štipendisti)?

Če boste za štipendijo zaprosili prvo leto, morate vlogo za uveljavlajnje državne štipendije za polnoletne dijake in študente, ki jo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izpolniti in jo oddati na pristojni center za socialno delo osebno ali po pošti kadarkoli med študijskim letom. Če pa želite štipendijo prejeti tudi za oktober, morate vlogo oddati najkasneje septembra.

Vlogi priložite potrdilo o vpisu ter dokazilo o študijskem uspehu (izpis vseh opravljenih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem letu), če je potrebno, pa tudi potrdilo o začasnem prebivališču v kraju izobraževanja.

Študentje, ki študirate v tujini in ustrezate pogojem za pridobitev državne štipendije, vlogi priložite tudi dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti programa.

S študijskim letom 2018/19 pa prihaja na področju štipendiranja tudi do nekaj sprememb. Zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po Zakonu o uveljavljanu pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), štipendistom ne bo treba več oddajati vlog za pridobitev štipendije vsako leto. Vlogo bo potrebno oddati le prvo leto, nato pa se bo pravica vsako leto podaljševala po uradni dolžnosti.

 

 

Več informacij o pridobitvi državne štipendije:

 

 

 

 

 

Zoisova štipendija za nove štipendiste

 

 

Pogoji za prvo pridobitev Zoisove štipendije – po 1. 1. 2014

 

Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študentje, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezno povprečno oceno:

– ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 (za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja)

ali

-Za študente 1. letnikov ob neposrednem prehodu iz srednje šole na študij velja povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura. Za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med najboljših 5 % v svoji generaciji.

 

 

Pri tem za izjemne dosežke štejejo[2]:

 • najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
 • umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
 • najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

 

Vlagatelji lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavljate izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let s predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ste ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavljate Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat. Uveljavljate lahko individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v skupini, ki šteje največ pet članov.

 

 

Pogoji za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za nove štipendiste

 

Upravičenci do Zoisove štipendije morate za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno minimalno 8,5 ali izjemni dosežek.

 

 

Višina Zoisove štipendije

 

Višina Zoisove štipendije je 140 € za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, in 280 € za študenta, ki se izobražuje v tujini. Štipendistu pripadata tudi dodatka:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 80 €[3] (bodite pozorni na to, da začasno prebivališče prijavite najkasneje do 1. oktobra – zaradi upravičenosti do dodatka),
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 €.

 

 

Kako do prejemanja Zoisove štipendije za nove štipendiste?

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Objavo razpisa lahko spremljate na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.

 

Del razpisne dokumentacije je Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vlogo izpolnite in jo skupaj s prilogami (s potrdilom o vpisu v izobraževalni program in dokazilom, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, ali dokazilom o študijskem uspehu, torej izpisom vseh opravljenih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem letu, z dokazilom izobraževalne ustanove, da je uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali dokazilom o izjemnem dosežku ter, če je potrebno, prijavo začasnega prebivališča za pridobitev dodatka za bivanje) priporočeno pošljete ali osebno vložite na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija«, najkasneje do roka, določenega v razpisu. Za študijsko leto 2018/19 je to 5. 10. 2018.

 

 

Več informacij o pridobitvi Zoisove štipendije:

 

 

 

 

 

 

Kadrovska štipendija za nove štipendiste

 

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij ali regionalna razvojna agencija sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ti pa dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje študentom, ki izpolnjujete splošne pogoje za pridobitev štipendije, razen starostnega pogoja.

 

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred, kot je navedeno v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (100 €). V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne plače v Sloveniji, se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine.

 

Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v politiki štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske štipendije ne dosega 50 % ali 70 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače, dokler ne doseže najvišjega možnega deleža višine kadrovske štipendije.

 

Višina sofinanciranja za posameznega štipendista se lahko za novo šolsko ali študijsko leto poviša do največ 10 % glede na predhodno šolsko ali študijsko leto na podlagi vložene zahteve delodajalca.

 

Če se odločite za kadrovsko štipendiranje, vedite, da ste se po zaključenem izobraževanju obvezani zaposliti pri delodajalcu za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendiranje. Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju, zato bodite še posebej pozoren na vsebino pogodbe.

 

Novela Zakona o štipendiranju (Zžtip-1b) prinaša spremembe tudi na področju kadrovskih štipendij, saj podaljšuje rok za zaposlitev štipendista, ki prejema kadrovsko štipendijo po zaključku izobraževalnega programa, iz 1 na 2 meseca. Prav tako bo imel štipendist možnost nadaljnjega izobraževanja iz 1. na 2. bolonjsko stopnjo ali iz srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje, vendar le v primeru, da se s tem strinjata tako delodajalec kot štipendist.

 

 

Kako do kadrovske štipendije za nove štipendiste?

 

Javni sklad RS oziroma regionalna razvojna agencija objavita javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za naslednje šolsko ali študijsko leto do konca februarja.

 

Razpis lahko spremljate in se nanj prijavite na spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije ali regionalne razvojne agencije, ki podeljuje kadrovske štipendije v vaši regiji.

 

 

 

 

Več o neposrednih kadrovskih štipendijah:

–           RRA Pomurje: web.rra-mura.com,

–           RRA Koroške: www.rra-koroska.si,

–           Posoški razvojni center: http://www.prc.si/,

–           RRA Ljubljana: www.rralur.si,

–           RRA Posavje: www.rra-posavje.si,

–           RRA Notranjsko-kraške regije: www.rra-nkr.si,

–           RRA Celje: www.rra-celje.si,

–           RRA Severne Primorske: http://www.rrc-kp.si,

–           RRA Gorenjske regije: http://www.bsc-kranj.si,

–           RRA Posavje: http://www.rra-posavje.si/o-rra.html

–           RCR Zasavje: http://www.rcr-zasavje.si,

–           Mariborska razvojna agencija: http://www.rra-mura.si.

 

 

 

 

 

 

[1]Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča od kraja izobraževanja oddaljen več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 € mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.

Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali pa ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu v skladu s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Če je štipendist v rejništvu, se namesto stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena upošteva njegovo prebivališče pri rejniku.

Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane dnevne mesečne vozovnice, je pa upravičen do mesečne vozovnice za 10 voženj.

Štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za bivanje, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

 

[2] Izjemni dosežki so podrobneje obrazloženi v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

[3]Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 € mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.

Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu v skladu s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Če je štipendist v rejništvu, se namesto stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena upošteva njegovo prebivališče pri rejniku.

Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

Štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za bivanje, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS