Škisova popotnica: Študentske družine

Avtorici: Jasmina Kokol in Neža Sovinc

 

Študentske družine so glede na status upravičene do nekaterih pravic, ki jim vsaj delno olajšujejo prepletanje študentskega in starševskega življenja. Po zakonu študentskim staršem pripada dodatno leto izobraževanja na univerzah oziroma fakultetah, izjemni vpis v višji letnik, bivanje pri zasebniku oz. študentskem domu, dodatna prehrana, štipendija, razni denarni prejemki, pomoč ob rojstvu, starševski in otroški dodatki ter dodatki za nego otroka.

 

 

 

Dodatno študijsko leto in izjemni vpis v višji letnik

 

V na novo urejenem Zakonu o visokem šolstvu (novela ZVIS-K) 70. člen določa, da imajo študentke matere in tudi študentje očetje, ki v času študija postanejo starši, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka, kar jim omogoča lažje opravljanje študija.

Tudi pri izjemnem vpisu se iz upravičenih razlogov študentom staršem odobri vpis v višji letnik, četudi niso opravili predpisanih obveznosti (to velja za študentke Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, saj tako določajo njihovi statuti).

 

 

Bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku

 

Študent starš ima tudi možnost podaljšanja bivanja v študentskem domu za eno leto. Poleg tega ima na področju bivanja študentske družine še nekatere druge ugodnosti. Takšna ugodnost so na primer posebni prostori v študentskem domu, ki omogočajo primerno bivanje tako za študenta starša kot tudi za otroka. Študentje, ki postanejo starši po preteku roka za oddajo vloge za študentski dom, lahko to prošnjo oddajo tudi naknadno, k točkam za sprejem pa se jim prišteje 100 točk.

Študentska družina ima tudi možnost subvencioniranega bivanja pri zasebnikih. Postopek za pridobitev pravice do subvencije je enak postopku za pridobitev pravice do bivanja v študentskem domu, subvencija pa se dodeli za največ 10 mesecev v študijskem letu.

V Rožni dolini v Ljubljani deluje v bloku št. 12 tudi vrtec, namenjen otrokom študentov, ki je pod okriljem viških vrtcev.

 

 

Štipendije

 

Študentje starši lahko štipendije prejemajo dalj časa, kar pomeni, da lahko študent starš v primeru ponavljanja letnika štipendijo za isti letnik prejema dvakrat. Ta pravica pa velja samo v času, dokler starš prejema starševski dodatek, in ne velja za absolventski staž oziroma dodatni letnik. Za študente, ki so poročeni ali živijo v zunajzakonski skupnosti ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka, se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ne upoštevajo pa se več dohodki staršev. Za pridobitev pravice do državne štipendije lahko študent starš kadarkoli med letom zaprosi z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

 

 

Prehrana

 

Tudi prehrana je izrednega pomena pri vzgajanju in preživljanju otroka. Študent starš je upravičen do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov za vsakega otroka. Subvenciji se lahko koristita zaporedno, brez vmesne omejitve kot pri ostalih študentih. V pisarnah za študentsko prehrano po vsej Sloveniji lahko študent starš ob predložitvi rojstnega lista otroka pridobi potrdilo o upravičenosti do dodatnih subvencij.

 

 

Denarni prejemki

 

Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki otroku zagotavlja, da ga starši preživljajo do njegovega 18. leta. V primeru, da se redno šola, ga morajo starši preživljati do 26. leta starosti. Študent starš lahko na centru za socialno delo zaprosi za družinske prejemke in denarno socialno pomoč, a mora najprej pri svojih starših urediti preživnino zase, če je mlajši oziroma mlajša od 26 let, in če partner družine ni sposoben preživljati. Prav tako mora prej pri očetu oz. materi svojega otroka urediti preživnino zanj, če študentska družina ni prijavljena kot dvostarševska.

 

 

Pomoč ob rojstvu

 

Je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico uveljavlja samo eden od staršev, in sicer 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti. Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

 

 

Starševski dodatek

 

Je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Pravica do starševskega dodatka traja eno leto, uveljaviti pa ga je treba 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka. Če se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga vložena, in traja, dokler otrok ne dopolni enega leta (365 dni) starosti.

 

Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila.

 

Starševski dodatek se uveljavlja na pristojnem centru za socialno delo z Vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka (http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/30102009_DP-1.pdf). Več o starševskem dodatku pa na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/.

 

 

Dodatek za nego otroka

 

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Do dodatka je upravičen, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti.

 

Pravico do dodatka za nego otroka uveljavljate z Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka, ki jo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/30102009_N-1.pdf.

 

 

 

 

 

Otroški dodatek

 

Je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica zanj se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v 66. členu določa, da lahko uveljavite pravico do povišanja otroškega dodatka, v kolikor vaš otrok ni v vrtcu. Tako se znesek otroškega dodatka poveča za 20 %. Pravico lahko uveljavljate na pristojnem Centru za socialno delo.

 

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate na pristojnem centru za socialno delo s splošno vlogo za Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo poiščete na naslednjem naslovu http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/.

 

 

Enkratna denarna pomoč študentskim družinam

 

Kot smo že zapisali, ima Ustanova ŠOU v Ljubljani fundacijo Študentski tolar, ki je namenjena tudi študentskim družinam, ki so v trenutno socialni stiski. Na ta način jim želijo pomagati in prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja. Študentska družina lahko, če izpolnjuje pogoje, pridobi enkratno denarno pomoč v znesku 400 €.

 

Pogoj za pridobitev denarne pomoči za študentske družine je ta, da je najmanj en starš študent, ki ima status na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

 

 

POZOR:

Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti mati študentka in oče študent istega otroka.

Več o denarni pomoči za študentske družine na http://www.studentski-tolar.si/index.php/druga-pomoc/denarna-pomoc-studentskim-druzinam.

 

 

 

 

Izrednega pomena je obveščanje študentskih družin o njihovih pravicah in ugodnostih. V nadaljevanju najdete še nekaj besed o tem, kam po dodatne informacije in pomoč.

 

 

Zveza ŠKIS vsako leto organizira projekt Škisova štorklja, ki je namenjen študentskim družinam. Sestavljen je iz nagradnega natečaja in brezplačnih plesno-ustvarjalnih delavnic za otroke in starše. Več o projektu si lahko preberete na www.skis-zveza.si/projekti/skisova-storklja.

 

 

Nekateri študentski klubi študentskim družinam omogočajo več oblik pomoči, kot so denarna pomoč, boni za nakup otroške opreme, oblačila in obutev. Več informacij poiščite na spletni strani Zveze ŠKIS (www.skis-zveza.si) in na strani lokalnega študentskega kluba.

 

 

Klub študentskih družin Slovenije informira, svetuje in organizira dogodke za študentske družine. Več na www.studentskedruzine.com/.

 

 

Zavod Študentska svetovalnica med različnimi vrstami svetovanja nudi tudi svetovanje za študentske družine. Več informacij o njihovem delovanju dobite na www.svetovalnica.com. Eden njihovih projektov je Študentska hiša SRCe, ki deluje kot varna hiša za študente.

 

 

Klub študentskih in dijaških družin Maribor, ki deluje pod okriljem ŠOU Maribor, s projekti skrbi za starše dijake in študente v Mariboru. Več o njihovem delovanju in pomoči, ki jo nudijo, dobite na spletni strani http://www.stud-druzine.org/.

 

 

Nekatere občine nudijo pomoč ob rojstvu otroka. O tem se je treba pozanimati v občini, kamor spada kraj stalnega prebivališča študenta starša.

 

 

Lokalni centri za socialno delo urejajo otroški dodatek, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo itd. Informacije pridobite na njihovih spletnih straneh.

 

 

Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami družinam pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti, občasno pa tudi pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pravno pomočjo in urejanjem pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Več informacij najdete na www.karitas.si, študentske družine pa se lahko obrnejo tudi na posebno telefonsko številko 01/300-59-60.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS