Štipendije v Sloveniji

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk. So dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

 

 

Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1) v 8. členu določa, da se v Republiki Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije:

 • državne štipendije,
 • Zoisove štipendije,
 • štipendije za deficitarne poklice,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • štipendije Ad futura.

 

 

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:

 • kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,
 • štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

 

Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni. Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni program. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

 

 

Splošni pogoji za pridobitev štipendije

Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki ste bili pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipendije, ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljate pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

 

 

Vlagatelji lahko pravico do štipendije pridobite tudi, če se izobražujete v tujini.

 

 

Več o spremembah na področju štipendiranja:

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS