Strukura in delovanje fakultetnih organov

Vsi dobro vemo, da študentsko življenje ni sestavljeno zgolj iz učenja. Velikokrat naš vsakdan zapolnjujejo tudi problemi s profesorji, neustrezno sestavljena izpitna literatura, brskanje po spletu za novimi študijskimi pravili in seveda cela gora obštudijskih dejavnosti in zabav, na katerih je udeležba seveda obvezna. Toda ali se dejansko zavedamo, kdo se z zgoraj naštetimi stvarmi ukvarja in poskrbi, da imamo do njih dostop? Vsaka fakulteta je namreč sestavljena iz različnih organov, ki skrbijo za nemoten potek študijskega življenja in vseh dejavnosti, ki se mu pritičejo.

• Senat
Senat je najvišji organ fakultete, ki razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja fakultete. Na čelu senata je dekan s prodekani, enakovredno glasovalno pravico pa imajo vsi člani senata. V 80 % ga sestavljajo profesorji, ki so vanj izvoljeni za 4 leta, ostalih 20 % pa zapolnijo študentje senatorji z enoletnim mandatom. V senat fakultete lahko kandidira vsak redno ali izredno vpisan študent fakultete, izvolijo pa jih predstavniki študentskega sveta. Profesorje voli akademski zbor. Senat ima seje enkrat mesečno. Pod senat spadajo tudi razne komisije, ki skrbijo za podrobno preučevanje specifičnih področij (Komisija za kakovost, Komisija za doktorski študij, Komisija za pritožbe itn.).

• Akademski zbor
Akademski zbor je v svoji sestavi podoben senatu, saj ga v 80 % sestavljajo profesorji, ostalih 20 % odstotkov pa pripada študentom. Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu fakultete in letno poročilo o kakovosti. Skrbi za volitve članov senata, kateremu daje tudi predloge in pobude.

• Upravni odbor
Upravni odbor sestavljajo profesorji, član iz vrst strokovno-administrativnih delavcev in študent, ki ga imenuje študentski svet. Upravni odbor odloča o gospodarjenju s sredstvi, ki jih pridobi fakulteta. Sprejema letni finančni načrt in pravila o finančnem poslovanju fakultete. V okviru svoji pristojnosti odloča tudi o drugih zadevah gospodarske in materialne narave.

• Študentski svet
Študentski svet je uradni študentski organ fakultete, ki razpravlja o pravicah in dolžnostih študentov. Struktura sveta se po fakultetah razlikuje, vse pa vodi predsedstvo, ki je večinoma sestavljeno iz predsednika, enega ali več podpredsednikov in tajnika. Študentski svet je zadolžen, da daje mnenja o kandidatih za dekane in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. V imenu študentov podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti učiteljev. Iz sredstev, ki jih dobiva za svoje delovanje, sofinancira raznovrstne študijske dejavnosti. Svetniku poteče mandat po enem letu. Glede na pripadnost fakultete univerzi ima vsak študentski svet fakultete dva predstavnika v ali Študentskem svetu Univerze v Ljubljani (ŠSUL), Študentskem svetu Univerze v Mariboru (ŠSUM) ali Študentskem svetu Univerze na Primorskem (ŠSUP).

• Študentska organizacija
Na vsaki fakulteti deluje študentska organizacija, ki je glede na pripadnost fakultete univerzi del ali Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ), Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) ali Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Krovna organizacija vseh entitet je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Študentska organizacija fakultete je samoupravna skupnost študentov, ki povezuje tudi različna formalna in neformalna združenja študentov znotraj fakultete. Predseduje ji upravni odbor. Primarna skrb študentske organizacije je organiziranje obštudijskih dejavnosti in izvajanje interesnih dejavnosti na različnih področjih: izobraževanje, mednarodno delovanje, kultura, šport, zabava itn. Študentska organizacija fakultete tudi skrbi za hiter pretok informacij, ki se tičejo študentov ter sodeluje v akcijah, ki se neposredno dotikajo problematike študentov.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS