TUTORSTVO – DODATNA POMOČ PRI DOSEGANJU BOLJŠIH ŠTUDIJSKIH REZULTATOV

 

Tutorstvo bi najlažje opisali kot sistematično vodenje študentov skozi študij, katerega namen je akademski in osebnostni razvoj študentov.

 

Tutorstva se med seboj razlikujejo glede na tri kriterije in sicer: kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je namenjena tutorska pomoč. To obliko učne pomoči lahko v grobem najprej razdelimo na učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji in študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč študentje višjih letnikov.

 

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o najrazličnejših temah, zlasti glede izbire  študijskih predmetov in kariernih možnosti, odgovarjajo pa tudi na druga vprašanja povezana s študijem. Mnogo tutorskih dejavnosti profesorji opravijo že v okviru svojih pedagoških obveznosti, zlasti v sklopu vaj in seminarjev.

 

Študentsko tutorstvo pa zajema različne oblike pomoči, ki jo nudijo študentje svojim kolegom. Poznamo:

  • uvajalno študentsko tutorstvo,
  • predmetno študentsko tutorstvo,
  • študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom (prej: s posebnimi potrebami),
  • študentsko tutorstvo za tuje študente in
  • druge vrste tutorstev.

Posamezne oblike so na kratko predstavljene v nadaljevanju.

 

 

 

Uvajalno študentsko tutorstvo:

Uvajalno tutorstvo je namenjeno študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem izobraževalnem okolju. Tutorji skušajo študentom brucem olajšati prehod iz srednješolskih klopi na izbrano fakulteto, jim svetujejo glede primernih načinov učenja ter na sploh posredujejo kakršnekoli informacije, potrebne za čim lažje in uspešnejše opravljanje prvih študijskih obveznosti. Če se izkaže, da je študentova težava specifična in potrebna strokovne obravnave, tutor študenta usmeri na ustrezno obliko le-te.

 

 

 

Predmetno študentsko tutorstvo:

Predmetno tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno je organizirano pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Predmetni tutor seznanja študente z ustrezno literaturo, razloži primerne metode učenja in nasploh pomaga pri usvajanju vsebine tutoriranega predmeta.

 

 

 

Študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom:

Oblike tutorstva za študente s posebnim statusom, prej za študente s posebnimi potrebami, so zelo raznolike in individualno pogojene, saj gre za status, ki ga študent dobi glede na specifiko svoje situacije. Posebni statusi se razprostirajo od statusa študenta s posebnimi potrebami in dalje do študentov umetnikov, športnikov, študentov, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj in študentov staršev. Tutor jim tako nudi pomoč pri pridobitvi posebnega statusa do uveljavljanja prilagoditev v samem študijskem procesu. Hkrati usmerja študenta v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo uspešno vključevanje v študijski proces.

 

 

 

Študentsko tutorstvo za tuje študente:

Tutorstvo za tuje študente je namenjeno pomoči tujim študentom ob prihodu v Slovenijo. Vključuje pomoč pri urejanju dokumentacije za bivanje, pridobivanju mesečnih avtobusnih vozovnic, študentskih izkaznic in podobno. Glavni namen tega tutorstva je pomoč pri integraciji študentov v novo okolje, premagovanju domotožja in urejanju določenih administrativnih zadev.

 

 

 

Kdo lahko postane tutor?

Tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika, ki izpolnjuje interno določena pravila na svoji fakulteti. Prijave načeloma potekajo enkrat letno in sicer pred začetkom novega študijskega leta. Pri uvajalnih tutorjih je največkrat merilo povprečna ocena, pri predmetnih tutorjih ocena predmeta za tutoriranje, katerega prijavlja posameznik, pri tutorjih za študente s posebnimi potrebami izkušnje z delom s posamezniki z ovirami, pri tutorjih za tuje študente pa predhodne izkušnje s študijskimi izmenjavami. Predvsem pa je pomembno, da si študent želi pomagati sovrstnikom in je pripravljen temu nameniti nekaj svojega prostega časa.

Ko je študent enkrat imenovan za tutorja, se običajno udeležuje še raznih tutorskih usposabljanj, ki jih organizira univerza in se tako še dodatno izobražuje na področju dela s sovrstniki.

 

 

 

Zakaj se udeleževati tutorstev oziroma biti tutor?

Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki bogati tako tutorje študente kot njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in kompetencami, študentje, ki se udeležujejo tutorstev, pa so deležni pomoči in nasvetov, ki pripomorejo k pozitivnejšem pristopu k študiju in boljšim študijskim rezultatom.

Tutorstvo je prisotno na večini fakultet, vendar so oblike le-tega lahko razlikujejo od fakultete do fakultete. Za konkretnejše informacije se je zato najbolje obrniti na fakultetnega koordinatorja tutorjev na lastni fakulteti.

 

 

 

 

Odbor za visoko šolstvo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS