Učna mobilnost v Evropski Uniji

Sabina Carli

O mobilnosti je bilo že veliko napisanega, vedno znova pa na Mednarodnem odboru Zveze ŠKIS poudarjamo, da je možnosti in priložnosti zelo veliko, če le zberemo pogum za odločitev, da bomo del svojega izobraževanja, usposabljanja ali dela opravljali v tujini. Omrežje Eurydice, ki opravlja raziskave s področja izobraževanja in mobilnosti v Evropi, pa je v začetku letošnjega leta objavilo raziskavo, ki preverja pogoje za izobraževanje v tujini po različnih državah EU.

Države članice so se namreč po priporočilu Sveta EU “Youth on the move” leta 2011 zavezale, da bodo promovirale mobilnost mladih, odstranjevale ovire za mobilnost v izobraževanju in podpirale Evropsko komisijo pri izgradnji okvirja za načrtovanje in nadzor procesa mobilnosti – izobraževanje v tujini bi tako postalo vedno bolj dostopno, manj birokratsko omejeno ter prepoznano v širši javnosti.

Raziskava Eurydice
Raziskava Eurydice zaobseže štiri elemente informiranja in vodenja s področja učne mobilnosti in sicer: strateško planiranje informiranja in vodenja (strategije, nacionalne in regionalne pobude, aktivnosti vladnih in drguih javnih teles), javno podprti spletni viri informacij (spletne strani, portali), javno podprte personalizirane storitve svetovanja, vodenja in informiranja ter vključevanje pomnoževalnih akterjev v javno podprte iniciative za informiranje in vodenje. Študija tako primerja evropske države glede na strateško načrtovanje učne mobilnosti, svetovanje in podporo, financiranje, štipendiranje mobilnosti, učenje tujih jezikov, priznavanje v tujini opravljenega študija, obravnave prikrajšanih skupin in podobno.

Glede na zgoraj omenjene štiri elemente, se je v raziskavi, ki kot referenčno leto jemlje 2011/2012, najbolje odrezala Nemčija, sledijo ji Belgija, Francija, Italija in Španija. Medtem ko se ostale države uvršajo nekje na sredino pa zadaj šepajo Ciper, Islandija, Turčija in Slovenija, še nižje pa Bolgarija in Grčija.

Kaj torej pove raziskava o pogojih za učno mobilnost v Sloveniji?

– Medtem ko države, kot so nemški del Belgije, Ciper in Luksemburg, učenju tujega jezika namenjajo tudi preko 10 let, je v Sloveniji učenje prvega tujega jezika obvezno 5-6 let, drugi tuji jezik pa je obvezen manj kot 5 let. Severna Irska in Škotska v Veliki Britaniji pa denimo niti nimata obveznega tujega jezika v šolah.

– Slovenija se med razvitejše uvršča na področju javnih štipendij in subvencioniranih posojil. Eurydice ocenjuje, da so štipendije dobro prenosljive, zahteve za pridobitev štipendije pa so enake za študij v tujini kot za študij doma.

– Slovenija izvaja programe svetovanja o učni mobilnosti in razvijanja kompetenc s tega področja, nima pa sistema reintegracije po dolgotrajnem študiju v tujini, kot ga pozanjo denimo Nemčija, Norveška, Finska in Grčija. Manjka tudi nadzor kvalitete izvajanja študijskih sporazumov ter preverjanje programov integracije tujih študentov.

– Slovenija nadzoruje priznavanje študija v tujini prek kreditnih točk ECTS, umanjka pa redno in sistematično zbiranje informacij glede diplomantov z namenom prepoznavanja izobrazbe pri delodajalcih.

– Slovenija sicer socialno-ekonomski status priznava kot osnovo za status osebe z manj priložnostmi, nima pa razvitega nadzora participacije socialno-ekonomsko prikrajšanih oseb v programih mobilnosti. Podobno kot ostale države Srednje Evrope goji prakso podeljevanja štipendij na osnovi socialno-ekonomskih potreb.

Zanimivo je, da raziskava ugotavlja, da nobena izmed preučevanjih držav ne dosega visokih rezultatov v vseh kategorijah ukrepov oziroma pogojev, pač pa je prostora za izboljšave tudi pri najbolj razvitih evropskih državah še zelo veliko.

Vir:
– European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostopno prek: https://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
documents/thematic_reports/162EN.pdf (23. februar 2014).
– www.statisticsforall.eu (23. februar 2014)

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS