Volitve rektorja Univerze v Ljubljani

Zopet so pred vrati volitve novega rektorja Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL), na katerih lahko neposredno sodelujemo tudi študentje. Ker odločitev začrta pot Univerzi za nadaljnja štiri leta, je pomembno, da se študentje informiramo o kandidatih, njihovih vrednotah, stališčih in ciljih ter se nenazadnje tudi udeležimo samih volitev.

 

 

Za rektorja lahko na podlagi Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani kandidirajo redni profesorji, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat UL. V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021–2025 so lahko senati članic UL do četrtka, 25. 2. 2021, Volilni komisiji UL posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za:

 

  • dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV),
  • dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF),
  • dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT) in
  • dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF).

 

 

Javne predstavitve kandidatov, ki so se jih lahko udeležili tudi študentje vseh članic, so potekale od 24. do 26. 3. 2021 na spletni platformi ZOOM. V okviru predstavitev so najprej vsi štirje kandidati na kratko predstavili vsebino svojih programov. Ti so si med sabo dokaj podobni – vsi poudarjajo zavzemanje za večjo (zlasti finančno) avtonomijo univerze, spodbujanje raziskovalne dejavnosti na članicah in večjo vpetost Univerze v mednarodni prostor, v luči nedavnih dogodkov pa tudi večjo angažiranost pri zaščiti študentk in študentov pred vsemi oblikami nasilja.

 

 

Na žalost tudi vprašanja zainteresirane javnosti niso osvetlila bistvenih razlik med njimi, temveč predvsem poudarila podobnosti v (včasih precej problematičnem, zlasti kar se tiče senzibilnosti pri naslavljanju problematike spolne nedotakljivosti) razmišljanju kandidatov. Če se je g. Papič kot obstoječi rektor bolj osredotočal na trenutno stanje, dosežke v preteklosti in je lahko razpolagal tudi s konkretnimi podatki, ki ostalim kandidatom niso dostopni, so se g. Lukšič, g. Majdič in g. Ramšak bolj osredotočili na prihodnost in vizijo Univerze. Mogoče bi lahko še nekoliko bolje izkoristili svojo pozicijo (vsaj s strani študentov) dokaj neznanih imen in neobremenjenosti s kritiko dosedanjega dela, ki jo nosi obstoječi rektor. V vsakem primeru smo s predstavitvami o kandidatih izvedeli nekoliko več, zagotovo pa je spletni prenos omogočil, da je predstavitve kandidatov lahko spremljalo večje število študentov kot sicer in le upamo lahko, da se bo to odrazilo tudi v višji volilni udeležbi.

 

 

Same volitve bodo potekale v torek, 13. 4. 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Senat UL je zaradi slabšanja epidemioloških razmer sprejel odločitev, da bodo volitve izvedene na elektronski način, in sicer s pomočjo sistema SimplyVoting z uporabo digitalne identitete ljubljanske univerze. Volilno pravico imajo tri skupine volivcev in sicer:

 

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so na univerzi zaposleni vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljev in učiteljic kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa,
  • študentje in
  • strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas.

 

 

Skupine volivcev imajo pri seštevanju glasov različne uteži, tako da imata skupini študentov in strokovnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov. Za rektorja je izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov vseh glasovalnih upravičencev. Če nihče od kandidatov ne dobi predpisane večine glasov, rektorja univerze voli senat univerze, tako da glasuje o tistih  dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov. Na volitvah v senatu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov vseh članov senata. Morebitni drugi krog se bo izvedel 21. 4. 2021.

 

 

Izbira rektorja je nedvomno ena pomembnejših odločitev, pri kateri lahko študentje v okviru UL neposredno sodelujemo. Rektor nima pomembne vloge zgolj pri naslavljanju vprašanj strogo povezanih z visokošolsko tematiko, temveč vzpostavlja tudi dialog med študenti, študentskimi organizacijami (sveti), sindikati in državno politiko, ki se ukvarja še z veliko širšo problematiko – od boja proti prekarnosti, dostopa do štipendij, bivanjske problematike študentov in drugih vprašanj, ki so zlasti pomembne za socialno najbolj ogrožene študente. Naj bo zato oddaja glasu za enega od rektorskih kandidatov premišljena odločitev, s katero bomo študentje pripomogli k boljši prihodnosti tako trenutne kot bodočih generacij.

 

 

 

Programi kandidatov:

 

 

Javne predstavitve kandidatov (24. 4.–26. 4. 2021):

  • https://www.youtube.com/watch?v=26FX5Gdg_7w
  • https://www.youtube.com/watch?v=mldlp5KBH-M&t=4354s
  • https://www.youtube.com/watch?v=gMQlD3c_nwA

 

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS