Zakaj in kako postati mladi raziskovalec?

Raziskovalec je čedalje bolj prepoznaven in atraktiven poklic raznolikih karier. Program Mladi raziskovalci omogoča mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer do največ štirih let oziroma do zaključka doktorskega študija, ki ga izbranim kandidatom financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju AARS). Namen programa je kadrovska pomladitev raziskovalnih skupin ter povečanje kakovosti in obsega raziskav. Program, ki poteka že od leta 1985, je do danes uspešno zaključilo že več kot 5000 raziskovalk in raziskovalcev.

 

 

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oziroma k enemu mentorju. Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov za posamezno razpisano mesto pri enem mentorju več, se prijavljeni kandidati razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire, izbran pa je najbolje ocenjeni kandidat. Merila za ocenjevanje kandidatov so povprečna ocena, vpis v študijski program tretje stopnje, prejete nagrade oziroma priznanja, objavljeni članki, sodelovanje pri raziskovalnem delu in ocena razgovora s kandidatom.

 

 

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati skladno s Pravilnikom Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS, so povprečna študijska ocena najmanj 8, pri čemer so upoštevane ocene vseh izpitov in vaj na študijskem programu 1. in 2. stopnje (upoštevata se tudi oceni diplomskega oz. magistrskega dela), starost kandidata oz. kandidatke, ki ne sme presegati 28 let, razen, če je študent oz. študentka že zaključil eno ali dve leti podiplomskega študija brez finančne podpore. Dvig starostne meje velja tudi v primeru starševskega dopusta. Na razpis se lahko prijavi tudi kandidat, ki še ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, vendar pa ima ob prijavi opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ustrezne smeri.

 

 

Čedalje več zanimanja za pridobitev statusa mladega raziskovalca je povezano s številnimi prednostmi, ki jih ta oblika prve zaposlitve nudi. Prva je zagotovo vključenost v raziskovalno delo na temeljnih oziroma razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih. Posamezniki na tak način nabirajo neprecenljive izkušnje, ki jih je na drugih delovnih mestih zelo težko (če ne celo nemogoče) pridobiti. Mladi raziskovalci lahko za krajši čas odidejo tudi na usposabljanja v tujino v okviru študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali se tja odpravijo za izvedbo eksperimentalnega dela doktorata. AARS na letni ravni za posameznega mladega raziskovalca nameni približno 30.000 €. Seveda pa obstajajo tudi težave, s katerimi se soočajo raziskovalci. Te so seveda lahko zelo različne in so predvsem odvisne od programov usposabljanja in mentorjev. Ponekod so mladi raziskovalci prepuščeni sami sebi in morajo pravzaprav sami poskrbeti za svoje izobraževanje ter pripravo doktorata. Spet drugje so močno vpeti v pedagoško in raziskovalno delo, sodelujejo pri izvedbi raziskav, organizaciji domačih in mednarodnih konferenc ipd. Žal mladi raziskovalci mnogokrat za raziskovalne organizacije predstavljajo v prvi vrsti skoraj brezplačno delovno silo, hkrati pa mladih raziskovalcev po končanem usposabljanju niso dolžne zaposliti.

 

 

V letošnjem letu so se mladi raziskovalci oziroma njihove matične raziskovalne organizacije soočile z novimi težavami. Vladna koalicija je skušala s sprejemom PKP-8 spremeniti določbe Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 na način, da bi onemogočila  zaposlovanje na raziskovalnih projektih in zaposlovanje mladih raziskovalcev celo v primerih, ko so bili projekti že pridobljeni in sredstva za zaposlitve že zagotovljena. Zaradi pritiskov javnosti (sicer bolj povezanih z zavračanjem podaje soglasja k razpisu za vpis v visokošolske zavode) je bil uspešno sprejet tudi amandma, ki je to omejitev (vsaj zaenkrat) zadržal.

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS