Zakaj so volitve v študentski svet pomembne?

Od novembra dalje bodo na fakultetah članic Univerze v Ljubljani potekale volitve v študentske svete. Udeležba na volitvah je običajno precej nizka, a temu ne bi smelo biti tako, saj ima študentski svet pomembno funkcijo in odloča o številnih vprašanjih, ki neposredno vplivajo na pravice in dolžnosti študentov. V prispevku vam bomo zato predstavili, kakšen organ sploh je študentski svet in o čem vse odloča.

 

 

 

Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti oziroma univerzi. To pomeni, da so člani sveta izključno študenti, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah s strani študentov za mandatno obdobje enega leta. Struktura sveta se po fakultetah razlikuje, vse pa vodi predsedstvo, sestavljeno iz predsednika, enega ali več podpredsednikov in tajnika.

 

 

 

Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, pristojnim organom daje mnenje o aktih in predlogih aktov ter o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, daje mnenje o kandidatih za dekana fakultete, voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov, pristojnim organom fakultete podaja mnenja o pedagoškem delu zaposlenih v postopku izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev ali sodelavcev na podlagi študentskih anket in drugih pridobljenih mnenj v skladu z merili za volitve v nazive, sprejema pravilnike, sklepe in druge akte, če pravila fakultete ne določajo drugače, ter skrbi za sofinanciranje in realizacijo študentskih projektov študijske in obštudijske narave.

 

 

 

Predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze so člani Študentskega sveta univerze (ŠSUL, ŠSUM, ŠSUP oziroma ŠSUNG). Ta pristojnim organom univerze daje mnenje o statutu univerze, oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in v Svet Vlade RS za študentska vprašanja, z letnim programom dela določi interesne dejavnosti študentov ter opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze in Poslovnika Študentskega sveta univerze.

 

 

 

Za zakonitost poteka volitev skrbi volilna komisija, ki o izidu volitev pripravi tudi zaključno poročilo. Pravico voliti predstavnike imajo vsi študentje, ki imajo na dan volitev status študenta, kar volilni komisiji izkažejo na volišču z veljavno potrjeno študentsko izkaznico, indeksom ali potrdilom o vpisu.

 

 

 

Trenutne spremembe v načinu izvajanja študija zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 so še dodatno pokazale, kako pomembni so predstavniki študentskih svetov, ki omogočajo nemoteno, hitro in učinkovito komunikacijo študentov s pedagoškimi kadri. Z udeležbo na volitvah lahko študentje podpremo tiste predstavnike, ki so po našem mnenju delo opravljali dobro in jim s tem zagotovimo nov mandat, v primeru nezadovoljstva z obstoječimi predstavniki pa lahko z oddanim glasom ponudimo možnost novim obrazom.

 

 

 

Zaradi nepredvidljive epidemiološke slike in nenehno se spreminjajočih ukrepov bodo študentski sveti članic letos volitve izvajali na različne načine, večina pa bo volitve prenesla v spletno okolje. Študente pozivamo, da so pozorni, v kakšni obliki (ali na kateri platformi) bodo potekale volitve na njihovi članici, da bodo lahko pravočasno oddali svoj glas in s tem doprinesli k legitimnosti volitev.

 

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS